رئیس هیئت مدیره: آقای مصطفی ناصحی

۰۹۱۳۳۳۱۹۹۵۴

مدیرعامل: آقای مهدی فقهی

۰۹۱۳۳۳۱۹۹۵۳

مدیرفروش و نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی فاضل

۰۹۱۳۳۳۱۹۹۵۲

شماره پشتیبانی

۰۹۱۲۰۸۲۴۳۸۱