رئیس هیئت مدیره: آقای مصطفی ناصحی

۰۹۱۳۳۳۱۹۹۵۴

مدیرعامل: آقای مهدی فقهی

۰۹۱۳۳۳۱۹۹۵۳

مدیرفروش و نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی فاضل

۰۹۱۳۳۳۱۹۹۵۲

دفتر تهران: خانم گُلشَنی

۰۹۱۲۰۸۲۴۳۸۱